Vice-rector of TNMU prof. Klishch I.M, prof. Babinets L.S., Director of the Department of Ternopil Regional Council Chaikovska L.Z. at the opening of the register conference of the Ministry of Health of Ukraine (2021)


PHD Andriy Banadyga on online lesson in MS TEAMS (2021)

Associate Professor B.O. Migenko and students at a training session (2019)


Associate Professor N.E. Botsyuk conducting ultrasound examination of a patient (2019)Associate Professor V.M. Tvorko and students at a training session (2017)


Professor L. S. Babinets examining a patient at TMCH № 2 (2013)Department team (bottom from left to right) : O.O. Vorontsov, L.S. Babinets, E.M. Starodub; (top from left to right): I.O. Borovik, V.M.Tvorko, N.E. Botsyuk, K.Yu.Kitsai, S.S. Ryabokon, B.O. Migenko, M.B. Masna (2013)

Professor E.M.Starodub examining a patient in the gastroenterology department of TMCH №2 (2013)

Department team (bottom from left to right): S.S. Ryabokon, L.S. Babinets, N.E. Botsyuk, E.M. Starodub, I.O. Borovik; (top from left to right): Vorontsov O.O., Masna M.B., Migenko B.O. (2012)

Department staf (bottom from left to right): R.A. Badiuk, V.B. Goshchinsky, V.V Pavlikovskaya; (middle from left to right): N.I. Korylchuk, M.V. Boychak, N.E. Botsyuk, G.F. Chernyavskaya; (top from left to right): N.V. Mikhailechko, M.B. Masna, O.O. Vorontsov, G.V. Tytar (2000)