Associate Professor B.O. Migenko and students at a training session (2019)


Associate Professor N.E. Botsyuk conducting ultrasound examination of a patient (2019)Associate Professor V.M. Tvorko and students at a training session (2017)


Professor L. S. Babinets examining a patient at TMCH № 2 (2013)Department team (bottom from left to right) : O.O. Vorontsov, L.S. Babinets, E.M. Starodub; (top from left to right): I.O. Borovik, V.M.Tvorko, N.E. Botsyuk, K.Yu.Kitsai, S.S. Ryabokon, B.O. Migenko, M.B. Masna (2013)

Professor E.M.Starodub examining a patient in the gastroenterology department of TMCH №2 (2013)

Department team (bottom from left to right): S.S. Ryabokon, L.S. Babinets, N.E. Botsyuk, E.M. Starodub, I.O. Borovik; (top from left to right): Vorontsov O.O., Masna M.B., Migenko B.O. (2012)

Department staf (bottom from left to right): R.A. Badiuk, V.B. Goshchinsky, V.V Pavlikovskaya; (middle from left to right): N.I. Korylchuk, M.V. Boychak, N.E. Botsyuk, G.F. Chernyavskaya; (top from left to right): N.V. Mikhailechko, M.B. Masna, O.O. Vorontsov, G.V. Tytar (2000)